Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás používateľov našich inzertných služieb prevádzkovaných na našich jednotlivých online weboch a v mobilných aplikáciách. V rámci našich služieb môžete spravovať svoje súkromie rôznym spôsobom. Zároveň máte vždy možnosť využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov („Zákon“). Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva vaše osobné údaje, komu vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona, ako ich môžete uplatniť.


Aké typy informácii o vás zhromažďujeme?

Preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby ako aj preto, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať, zhromažďujeme o vás informácie. Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým spôsobom spravujete ovládanie svojej ochrany súkromia u nás. V zásade je možné informácie, ktoré o vás spracúvame rozčleniť nasledovne:


informácie, ktoré poskytujete pri používaní inzertnej služby napríklad fotografie, znenie vášho inzerátu 
informácie, ktoré nám dávate aj ako neprihlásený používateľ (napríklad v rámci reakcie na ponuku alebo navrhnutia ceny k ponuke)
informácie súvisiace s vašimi dopytmi riešenými našou zákazníckou podporou napr. sťažnosti, reklamácie, podnety, upozornenia 
informácie o vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.
technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma, cookies; bližšie informácie k tomu, ako používame cookies, nájdete tu
informácie, potrebné k tomu, aby ste mohli používať určité funkcionality našich služieb. Napríklad aby ste mohli pohodlne a rýchlo pridať inzerát.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Na to, aby sme mohli vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený účel ich spracúvania. Nižšie uvádzame účely, na ktoré vaše osobné údaje získavané a ďalej spracúvané.
Na spravovanie vášho účtu a poskytovanie našich služieb Vo väčšine prípadov je právnym dôvodom, na základe ktorého spracúvame vaše osobné údaje plnenie
zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o sprostredkovaní služby. Prostredníctvom overenia vášho
jedinečného účtu na adamzuscak.sk môžete napríklad pridávať vaše inzeráty 
 
Na plnenie zákonných povinností Osobitné právne predpisy nám ako poskytovateľovi služieb môžu ukladať rôzne povinnosti, za účelom ktorých je nevyhnutné spracúvanie vašich osobných údajov. Napríklad v súlade s Občianskym zákonníkom a predpismi na úseku ochrany spotrebiteľa, spracúvame vaše osobné údaje i za účelom vybavenia prípadných reklamácii. Ďalším príkladom, kedy účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností je zákon o účtovníctve, v zmysle ktorého sme povinní uchovávať určité údaje k plateným službám po dobu stanovenú v tomto zákone.
Na zhodnotenie, udržiavanie a vylepšovanie našich služieb a vývoj nových služieb Na základe vašich informácií zaisťujeme, aby naše služby fungovali tak, ako to od nich očakávate, napríklad sledujeme výpadky alebo odstraňujeme problémy, ktoré nám nahlásite. Pomocou vašich informácií sa tiež snažíme o inováciu našich služieb napríklad keď na základe vašich podnetov zistíme, potrebu skvalitnenia služby alebo zaznamenáme dopyt po novej službe alebo zhodnotíme potrebu vyššej ochrany používateľov a podobne. Informácie, ktoré zhromažďujeme v rámci existujúcich služieb, nám pomáhajú pri vývoji nových služieb.
Na poskytovanie prispôsobených služieb vrátane obsahu a reklám Na základe informácii od vás sme schopní pri poskytovaní našich služieb zabezpečiť to, aby vám bola
poskytnutá služba šitá na „mieru“ vašim potrebám a preferenciám. Poskytujeme vám prispôsobený obsah, napr. prostredníctvom zobrazovania relevantných odporúčaní
relevantných a pre vás zaujímavých ponúk, o ktorých predpokladáme, že by vás mohli osloviť a zaujať, a iných podobných opatrení, ktoré vám majú uľahčiť využívanie našich služieb a zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti pri využívaní našich služieb.

Cieľom spracovania vašich osobných údajov za týmto účelom je aj zjednodušenie využívania služieb našej spoločnosti, napr. uloženie vašich inzerátov, alebo uprednostňovaných spôsobov platby na účel budúcich platieb za naše služby alebo odporúčanie relevantných produktov. Informácie, ktoré zhromažďujeme z vašich rôznych zariadení, (verzia operačného systému, verziu aplikácie a informácie o hardvérovom vybavení zariadenia), nám pomáhajú poskytovať konzistentné služby vo všetkých vašich zariadeniach.

Na zabezpečenie a spravovanie účasti v nami organizovaných súťažiach V prípade, ak sa rozhodnete zapojiť do spotrebiteľskej súťaže organizovanej našou spoločnosťou
a udelíte nám za týmto účelom váš súhlas, spracúvame vaše údaje za účelom zabezpečenia a spravovania vašej účasti v danej súťaži. Údaje, ktoré za týmto účelom spracúvame závisia od štatútu/podmienok konkrétnej súťaže.
Na presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb a prešetrenie porušenia našich podmienok Záleží nám na tom, aby naše služby boli bezpečné. Za účelom presadzovania bezpečnosti našich služieb spracúvame vaše osobné údaje i v rámci prevencie spamu, phishingu, obťažovania, zneužitia vašich používateľských účtov alebo iných zakázaných činností.

V rámci tohto účelu spracúvania realizujeme náš záväzok voči vám zabezpečiť ochranu nášho IT prostredia proti útokom a iným zásahom, tak aby používanie našich služieb bolo bezpečné. Dbáme na to, aby boli dodržiavané podmienky poskytovania našich služieb zo strany iných používateľov, a tak bolo zabezpečené hodnotné a bezpečné používanie služieb.

Vďaka informáciám z počítačov, telefónov a iných zariadení, na ktorých inštalujete a používate naše služby, v závislosti od povolení, ktoré ste udelili vieme zabezpečiť vyššiu ochranu vášho súkromia. Získané údaje používame ako pomôcku pri poskytovaní a podpore našich služieb a taktiež za účelom zvyšovania vašej bezpečnosti. Získané údaje zo zariadení nám pomáhajú overiť totožnosť používateľa, pretože sa neustále snažíme chrániť váš účet prostredníctvom tímu technikov a technológií, ako je napríklad šifrovanie komunikácie aj ďalšieho obsahu (napríklad fotografií) prostredníctvom protokolu HTTPS.

Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov v zmysle Zákona a Nariadenia? Zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov je u nás odôvodnená nasledovnými právnymi základmi: V prevažnej miere spracúvame vaše osobné údaje, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich podmienok používania, s nami uzatvorili. Medzi ďalšie právne základy patrí plnenie našich zákonných povinností, vaše a naše oprávnené záujmy a váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlas, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.


Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?

Z hľadiska Zákona máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účel spracovania. V súvislosti s našou činnosťou, môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Vzhľadom na to, že v rámci našich služieb umožňujeme pre našich klientov (napr. pre realitné kancelárie alebo pre profesionálnych predajcov vozidiel) inzerovať na našich portáloch, plníme aj
úlohu sprostredkovateľa v zmysle Zákona. Prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného pri konkrétnom inzeráte, môžete kontaktovať priamo predajcu tovaru uvedeného v konkrétnom inzeráte a teda údaje zadané do kontaktného formulára spracúva konkrétny predajca ako prevádzkovateľ a my ako jeho sprostredkovateľ.
Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.


Aké máte práva súvisiace s našim spracúvaním vašich osobných údajov?

Zákon ako aj Nariadenie vám poskytuje viaceré práva, ktoré vám umožňujú to, aby ste mali ochranu svojich osobných údajov pod vlastnou kontrolou. Naša spoločnosť rešpektuje vaše práva. V tejto sekcii sa preto dozviete, aké sú
Právo na prístup k osobným údajom Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o vás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:
– prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov)
– aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov)
komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov)
– ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov)
že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov
že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR
odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli priamo vy
či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás

o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Toto právo na prístup pre vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. Poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať
opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od vás žiadať primeraný administratívny poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov.
Právo na opravu osobných údajov
V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby si nám poskytoval správne údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o vás nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli doplnené vaše neúplné osobné údaje.
Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie) Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň
jeden z nasledovných dôvodov:
– vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali
odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie
namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie
– vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne
vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie
vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona
Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne
okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:
– na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie
– na splnenie zákonnej povinnosti
– na uplatnenie nášho právneho nároku
na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania


Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je
splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete
správnosť svojich osobných údajov
pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete
žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov
my nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich
potrebovať vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov
budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to do doby overenia, či naše oprávnené
záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami
Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov,
ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.
Právo na odvolanie súhlasu
Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe súhlas dotknutej osoby, máte právo
kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred
jeho odvolaním.
Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči vám
neúčinné.


PRÁVO NAMIETAŤ

Ak máte na to dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem. Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnený pokračovať v spracovaní vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov. Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu): Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom. Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu. Samozrejme, môžete jednoducho odmietnuť odoberanie správ a osobných ponúk na konkrétnych kanáloch.